Download onze app!

Laat je door ons inspireren

Logo

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel   8 - Klachtenregeling

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;  3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon zoals beschreven in artikel 2; 4. Aanbieder: de derde partij, dit kan een natuurlijke of rechtpersoon zijn, die haar product en/of dienst aanbied op www.mooiekortingen.nl. 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;  6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de aanbieder en de consument met ondernemer als tussenpersoon 7. Reserveringskosten: de kosten die de consument betaalt aan mooiekortingen.nl voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Mooiekortingen.nl

Handelend onder de naam/namen:

-  www.mooiekortingen.nl -  MooiekortingenNL

Vestigingsadres: 

8023VA, Zwolle

E-mailadres: [email protected]

Telefoonnummer: 06-41040160

KvK-nummer: 55151671

Btw-nummer: NL001386239B62

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen aanbieder en consument met ondernemer als tussenpersoon. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Ondernemer biedt als tussenpersoon producten en/of diensten aan van een aanbieder aan de consument en biedt zelf geen producten en/of diensten aan. 2. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing, afhandeling, betaling, wijzigingen en alle andere zaken betrekking hebbend op de producten en/of diensten van aanbieder. 3. Ondernemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het aanbod van een aanbieder op de website of in de applicaties van mooiekortingen.nl. 4. Restitutie van betaalde reserveringskosten door consument op de website of in de applicaties van mooiekortingen.nl vindt alleen plaats indien consument door volledige schuld van aanbieder geen gebruik kon maken van de overeenkomst op afstand.

Artikel 5 - De overeenkomst op afstand 1. Er wordt geen overeenkomst gesloten tussen de consument en ondernemer.  2. De ondernemer fungeert enkel als platform voor consument en aanbieder en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van producten en/of diensten van aanbieder.  3. De ondernemer is op geen enkele manier aansprakelijk voor de overeenkomst op afstand tussen consument en aanbieder. 4. De gemaakte kosten voor het sluiten van de overeenkomst op afstand tussen consument en aanbieder vallen niet onder de overeenkomst op afstand. 5. Restitutie van kosten genoemd onder artikel 5, lid 4 geschiedt alleen indien artikel 4, lid 4 of artikel 6 van toepassing is.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Indien de reserveringskosten voor de overeenkomst op afstand zijn gemaakt voor de verloopdatum van de actie heeft de consument geen recht op teruggave reserveringskosten. 2. Indien de consument in de gelegenheid is geweest gebruik te maken van de overeenkomst op afstand heeft de consument geen recht op teruggave reserveringskosten. 3. Indien de consument door toedoen van de aanbieder geen enkele mogelijkheid heeft gehad gebruik te maken van de overeenkomst op afstand is restitutie mogelijk. 4. Teruggave kosten geschiedt standaard door een teruggave van 100% van de kosten in de vorm van credits op www.mooiekortingen.nl. 5. Indien de consument niet akkoord gaat met de voorwaarden onder artikel 6, lid 4 dan vindt restitutie per bankoverschrijving plaats na aftrek van de gemaakte kosten door de ondernemer zoals administratie-, transactie- en bankkosten. 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.        7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten en rechten van rechtswege ontbonden. 8. Indien de ondernemer een flexibelere houding aanneemt m.b.t. annuleren en het herroepingsrecht dan kunnen hier geen rechten aan ontleend worden.

Artikel 7 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op reserveringen met een recreationeel karakter. 2. Ondernemer heeft zodoendende geen verplichten m.b.t. het retourneren van de reserveringskosten.

Artikel 8 - Klachtenregeling

1. Klachten kunnen worden gestuurd naar [email protected] 2. Ondernemer is enkel verantwoordelijk voor afhandeling van klachten die gericht zijn aan www.mooiekortingen.nl. 3. Ondernemer ontvangt klachten over een aanbieder ter kennisgeving en indien noodzakelijk geacht zal de ondernemer stappen ondernemen om de klacht in de toekomst te voorkomen. 4. Klachten die gericht zijn aan een aanbieder op www.mooiekortingen.nl dienen rechtstreeks bij de aanbieder ingediend te worden voor afhandeling van de klacht. 5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  6. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.